So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Các tế bào rơi vào một trong hai loại lớn: sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. Các sinh vật đơn bào chủ yếu thuộc lĩnh vực Bacteria và Archaea được phân loại là sinh vật nhân sơ (pro –... Đọc tiếp